Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego


Zawartość stron

LOGO
Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olsztyńskim w 2018/2019 roku.
Projekt jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy,
Działanie 10.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy-projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy.
 
Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia w powiecie olsztyńskim.
UCZESTNICY PROJEKTU
Osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia (od dnia  30 urodzin), zarejestrowane w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego jako bezrobotne, które  znajdują się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
  1. osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,
  2. kobiety,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
  5. osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie  na poziomie do ISCED 3 włącznie. ( ISCED 1 – wykształcenie podstawowe, ISCED 2- wykształcenie gimnazjalne, ISCED 3-ponadgimnazjalne). Stopień wykształcenia określany  w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

Realizowane będą następujące formy wsparcia: pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe, staż, szkolenia indywidualne, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne.
 
Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych na terenie powiatu olsztyńskiego w ramach CT9 w RPO WiM 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.1, 11.2, 11.3 wraz z Poddziałałaniami)
 
Wartość projektu: 4.140.788,76 zł, w tym wkład UE: 3.519.670,41 zł
Okres realizacji projektu:
01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
 
Zapraszamy do udziału w projekcie zarówno kobiety
jak i mężczyzn.

Informacja o projekcie pod numerami telefonów:  89 537 28 00, punkt informacyjny II piętro 89 537 28 09
Informacje o poszczególnych formach wsparcia:


szkolenia: 89 537 28 32, 89 537 28 16   (pok.32);
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarcze oraz refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej: 89 537 28 19 (pok.37);
prace interwencyjne: 89 537-28-86 (pok. 36)
staż:  89 537 28 83 (pok.35)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę